ثبت سفارش

یافتن محصولات و سرویس ها


IR - L5520 16GB 2x180GB SSD (0 موجود است)
Game Server
Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu L5520 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 2x180GB SSD Enterprise INC
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
6,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - E5620 32GB 480GB SSD (-2 موجود است)
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 480GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
11,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - E5620 32GB 4TB SAS Raid 10
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 4 x 2TB SAS HP Ent + Raid 10
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
13,800,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - E5620 64GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5620 Quad-Core / 8 core = 16 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
16,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - X5670 32GB 4 x 146GB SAS 15K
Enterprise
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 146GB SAS 15K + Hardware Raid
Traffic : Unlimited
Port : 1Gb
DataCenter : ParsOnline
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
11,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - X5670 72GB 1TB SSD
Enterprise
Ram : 72 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 1TB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
17,500,000 ریال ماهانه + 1,500,000 ریال هزینه تنظیم

IR - X5670 128GB 4TB SSD
Enterprise
Ram : 128 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Xeon Dual cpu X5670 Quad-Core / 12 core = 24 thread
Storage : 4 x 960 GB SSD SATA 6 Gb/s
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
38,800,000 ریال ماهانه

IR - AMD OPTERON 6174 - SSD (0 موجود است)
CPU: 2 * AMD OPTERON 6174 - 24 Core - 52 GHz
RAM : 32GB
Storage : 500 GB SSD
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
24,000,000 ریال سه ماهه
48,000,000 ریال شش ماهه
90,000,000 ریال سالانه

IR - AMD OPTERON 6174 -Hybrid (0 موجود است)
CPU: 2 * AMD OPTERON 6174 - 24 Core - 52 GHz
RAM : 48GB
Storage : 500 GB SSD + 1TB SAS
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
28,500,000 ریال سه ماهه
57,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه

IR - AMD OPTERON 6174 -1TB SSD (0 موجود است)
CPU: 2 * AMD OPTERON 6174 - 24 Core - 52 GHz
RAM : 64GB
Storage : 2 * 500 GB SSD
Traffic : Unlimited
Port : 10Gb
DataCenter : AsiaTech
OS : VMware Esxi / Linux / Windows
33,000,000 ریال سه ماهه
66,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution